Deze website gebruikt cookies om het gebruik van onze website aangenaam voor u te maken.Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn momenteel ingesteld om bepaalde soorten cookies toe te staan. Wij gebruiken geen cookies voor gerichte of gedragsreclame op deze website. De cookies die we wel gebruiken zijn ontworpen om u in staat te stellen de websitefunctie te gebruiken en te surfen op onze website op een voor u gepaste manier. Als u doorgaat zonder uw cookie-instellingen aan te passen, gaat u hiermee akkoord. U kunt de cookie-instellingen echter te allen tijde wijzigen.

X

Wettelijke informatie

De website is eigendom van en wordt beheerd door een dochteronderneming of filiaal van Zimmer, Inc. (naar een dergelijk(e) dochteronderneming of filiaal wordt verwezen als "Zimmer Biomet"). Alle op en via de website verstrekte inhoud, informatie en software is eigendom van Zimmer Biomet. De website mag alleen worden gebruikt onder de volgende gebruiksvoorwaarden.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve deze website dan niet langer te gebruiken.

1. Websitelicentie. Als gebruiker van deze website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de website en de inhoud ervan in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Zimmer Biomet kan deze licentie op ieder moment om welke reden dan ook beëindigen.

2. Gebruiksbeperkingen. De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële exploitatie. U mag deze website gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik of intern gebruik van uw organisatie. U mag afgeleide werken van de website of de inhoud niet decompileren, reverse engineeren, demonteren, huren, verhuren, uitlenen, verkopen of in sublicentie geven. U mag geen netwerkmonitoring- of discovery software gebruiken om de opbouw van de website te bepalen of informatie over het gebruik of de gebruikers af te leiden. U mag geen robot, spider of ander automatisch of handmatig apparaat of proces gebruiken om de website of de inhoud te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zimmer Biomet. U mag geen enkel deel van de website afdrukken, downloaden, kopiëren, wijzigen, reproduceren, publiceren, verspreiden, tonen of verzenden voor commerciële, non-profit of publieke doeleinden, behalve voor zover dit volgens bovenstaande informatie is toegestaan. U mag de website of delen ervan, de inhoud of enige sofware beschikbaar op of via de website niet gebruiken of anderszins exporteren of re- exporteren in strijd met de toepasselijke exportcontrolewet- en regelgeving. Elk niet-bevoegd gebruik van de website of de inhoud is verboden en kan resulteren in dwangmaatregelen en andere rechtsgevolgen tegen u.

3. Niet-professioneel advies. De website en de inhoud ervan vormen geen medisch, juridisch of ander soort professioneel advies. Raadpleeg uw arts of andere zorgverlener voor medisch advies. De juistheid, volledigheid, geschiktheid of geldigheid van de website of de inhoud is niet gewaarborgd of gegarandeerd. Gebruik van de inhoud, de website of materialen waar vanaf deze website naartoe wordt gekoppeld is op eigen risico.

4. Websitegebruikers. Bepaalde delen van deze website bevatten informatie die alleen bedoeld is voor artsen en andere medische specialisten. Als u geen inwoner van het geselecteerde rechtsgebied bent en geen arts of ander medisch specialist, dan heeft u geen toegang tot de inhoud onder "Medische deskundigen" van de website, omdat deze marketing- en productmaterialen bevat waarvoor uw toegang wordt beperkt volgens de reclamewetgeving en -regelingen van uw land.

5. Intellectuele eigendomsrechten. Alle inhoud, tenzij anders aangegeven, wordt beschermd door de wet, waaronder, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, handelsgeheimen en merkenrecht van de Verenigde Staten, evenals andere provinciale, nationale en internationale wetgeving en regelingen. Zimmer Biomet verleent u geen enkel uitdrukkelijk of impliciet recht uit hoofde van enig patent, auteursrecht, handelsmerk of informatie over handelsgeheimen. Dienovereenkomstig kan onbevoegd gebruik van de website of de inhoud het auteursrecht, het merkenrecht, wetten op de handelsgeheimen of wetten met betrekking tot privacy en publiciteit schenden.

Door het indienen van inhoud, ideeën of een andere informatie op de website, zoals in de vorm van een suggestie of feedback over onze website of onze producten of diensten, geeft u Zimmer Biomet automatisch een royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht en licentie om dergelijke inhoud (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, toe te passen, te publiceren, te bewerken (voor lengte of duidelijkheid), te vertalen, er werken van af te leiden, te distribueren, te herverdelen, te verzenden, uit te voeren en weer te geven, wereldwijd en/of op te nemen in andere werken in enige vorm, media of technologie die nu bekend zijn of later ontwikkeld worden voor de volledige termijn van alle rechten die in deze inhoud kunnen bestaan. Uiteraard bevat het hergebruik door Zimmer Biomet van enige ingediende inhoud geen persoonlijke informatie. Zimmer Biomet behoudt zich het recht voor om de ingediende inhoud op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, te verwijderen.

6. Registratie. Voor bepaalde delen van de website moet u zich registreren om informatie over producten, diensten, systemen, programma's en andere informatie over Zimmer Biomet te ontvangen. Als registratie is vereist, gaat u ermee akkoord om Zimmer Biomet correcte en volledige registratie-informatie te verstrekken. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw inloggegevens en/of wachtwoord, evenals alle gebruik van uw account, al dan niet feitelijk of uitdrukkelijk door u toegestaan. Zimmer Biomet behoudt zich het recht voor om registraties of inschrijvingen te weigeren.

7. Fouten en verbeteringen. Zimmer Biomet neemt redelijke maatregelen om de inhoud van de website te controleren en up-to-date te houden, maar er bestaat geen garantie dat de website te allen tijde foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten is, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Zimmer Biomet geeft ook geen garanties of beweert evenmin dat de inhoud en alle informatie die op of via de website beschikbaar is te allen tijde correct, nauwkeurig, tijdig of anderszins betrouwbaar is. Zimmer Biomet kan te allen tijde wijzigingen doorvoeren aan de inhoud of de website.

8. Beschikbaarheid van producten en diensten. De site bevat informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in een bepaald land of een regio van de wereld, beschikbaar kunnen zijn onder verschillende handelsmerken in verschillende landen en, indien van toepassing, kunnen worden goedgekeurd of vrijgegeven door een regelgevende instantie van de overheid voor de verkoop of het gebruiken met verschillende indicaties en beperkingen in verschillende landen. Bezoekers worden erop gewezen dat alternatieve producten en diensten beschikbaar kunnen zijn van andere fabrikanten en dienstverleners.

9. Informatie over gezondheidszorg. Alle inspanningen werden geleverd om de gezondheidszorginformatie op een duidelijke en objectieve manier op onze website weer te geven. Informatie met betrekking tot verschillende gezondheids-, medische en lichamelijke problemen en de behandeling ervan is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een arts of een andere medische specialist. U dient de hierin opgenomen informatie niet te gebruiken voor het diagnosticeren van een gezondheids- of lichamelijk probleem of ziekte. Raadpleeg in plaats daarvan uw medisch specialist voor meer informatie over behandelingen die voor u geschikt kunnen zijn.

10. Inhoud van derden. Inhoud van derden kan verschijnen op of toegankelijk zijn vanaf de website. Zimmer Biomet is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van derden. Daarnaast kan deze website links of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet aan Zimmer Biomet gerelateerd zijn. Zimmer Biomet is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites en is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van de toegang van gebruikers tot dergelijke websites. Links naar andere websites worden alleen voor het gemak van de gebruikers van onze website verstrekt. Zimmer Biomet heeft al het mogelijke gedaan om te controleren of de links naar andere websites correct zijn vanaf de laatste herziening van de Zimmer Biomet-website.

11. Disclaimer. De website en de inhoud worden aangeboden op een "as-is-basis". Zimmer Biomet doet uitdrukkelijk afstand van alle garanties, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Zimmer Biomet doet afstand van alle verantwoordelijkheid voor verlies, letsel, klachten, aansprakelijkheid of schade, van welke aard dan ook als gevolg van of in verband met: (A) eventuele fouten of weglatingen op deze website en de inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische onnauwkeurigheden en typefouten; (B) alle websites van derden of een deel daarvan, direct of indirect toegankelijk via links op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen daarvan; (C) de onbeschikbaarheid van de website of een deel daarvan; (D) uw gebruik van deze website; of (E) het gebruik van alle apparatuur en software in verband met de website.

12. Beperking van aansprakelijkheid. Zimmer Biomet is niet aansprakelijk voor verlies, letsel, klachten, aansprakelijkheid of schade, van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de website of de inhoud. Zimmer Biomet is niet aansprakelijk voor enige speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot honoraria van advocaten), op geen enkele manier te wijten aan, als gevolg van, of in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website of de inhoud. Voor zover de voorgaande beperking van de aansprakelijkheid is verboden, zal de enige verplichting van Zimmer Biomet aan u voor schade beperkt blijven tot maximaal USD 1000,-.

13. Aandelendisclaimer. De aandelenprijzen getoond op beurskoersen die beschikbaar zijn op of via deze website zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstige prijs-prestatieverhoudingen. Alle inhoud is alleen voor informatieve doeleinden en geen inhoud (met inbegrip van maar niet beperkt tot aandelenkoersen of bedrijfsinformatie) is bedoeld voor handels- of investeringsdoeleinden.

14. Onwettige activiteiten. U mag deze website niet gebruiken voor onwettige doeleinden of activiteiten. Zimmer Biomet behoudt zich het recht voor om klachten of gemelde overtredingen van de gebruiksvoorwaarden te onderzoeken en enige actie te ondernemen als we dat passend achten.

15. Maatregelen bij schendingen. Zimmer Biomet behoudt zich het recht voor om alle bij wet en in het eigen vermogen beschikbare rechtsmiddelen in te zetten om schendingen van deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht om toegang van een bepaald internetadres tot de Zimmer Biomet websites en hun functies te blokkeren.

16. Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze gebruiksvoorwaarden zijn gemaakt en moeten worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de staat Indiana (V.S.). Elke actie om deze overeenkomst af te dwingen, wordt ingediend bij de federale rechtbank of de staatsrechtbanken in Indiana.

17. Privacy. Op uw gebruik van de website is het privacybeleid van de website van Zimmer Biomet van toepassing.

18. Scheidbaarheid van bepalingen. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten ter verwijzing alle kennisgevingen op de website en het privacybeleid. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Zimmer Biomet met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de website. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar of tegenstrijdig is met enige andere bepaling van de gebruiksvoorwaarden dan de onwettige, ongeldige, onuitvoerbare of tegenstrijdige bepaling, dan moet deze scheidbaar worden geacht van de overige bepalingen en doet deze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid daarvan.

19. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden. Zimmer Biomet behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Bijgewerkte versies van de gebruiksvoorwaarden zullen op deze website verschijnen en zullen onmiddellijk van kracht gaan. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig nalezen van de gebruiksvoorwaarden. Blijft u na zulke wijzigingen gebruik maken van de website, dan gaat u akkoord met dergelijke wijzigingen.

De inhoud van deze website mag niet worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, met inbegrip van verzending per fax, fotokopieën, opnamen, of het gebruik van informatie-opslag of zoeksystemen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. Neem voor aanvragen voor toestemming of verdere informatie contact met ons op.